Sensei Lama With Sensei Namiki (Chief of JSKF.)

Sensei Lama With Sensei Namiki (Chief of JSKF.)

Sensei Lama With Sensei Namiki (Chief of JSKF.)

Sensei Lama With Sensei Namiki (Chief of JSKF.)

Leave a Reply